Ekspert radzi cz. 1

PRZYDATNE POJĘCIA DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ
Odszkodowanie - suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić z umowy ubezpieczenia w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego
Szkoda - majątkowy lub niemsajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący się do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem
Auto-casco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
Kolizja drogowa
to zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy - żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych, ani zabitych
Kompensata szkody - wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych
Postępowanie likwidacyjne - czynności wykonywane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę, i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie między innymi odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.
Wartość odtworzeniowa - aktualny koszt zakupu lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości
Wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia
 
ZADOŚĆUCZYNIENIE A ODSZKODOWANIE 
Bardzo często przyjmując sprawy do poprowadzenia spotykamy się z problemem mylenia przez klientów pojęć "zadośćuczynienie" i "odszkodowanie". Wiele osób oba te pojęcia rozumie w jednakowy sposób, a to nie jest prawidłowe, albowiem stanowią one o dwóch różnych kwestiach. 
Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie tzw. szkody niematerialnej tzn. bólu i cierpienia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Odszkodowanie natomiast służy naprawieniu poniesionej szkody materialnej czyli przywróceniu stanu jaki istniał przed powstaniem szkody. Może to nastąpić przez faktyczne naprawienie uszkodzonej rzeczy lub przez wypłatę określonej kwoty pieniężnej za naprawę takiej rzeczy. Obowiązek Ubezpieczyciela ogranicza się wyłącznie do wypłaty kwoty pieniężnej zarówno tytułem zadośćuczynienia jak i odszkodowania.
 
WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA KONTRA PRAKTYKA UBEZPIECZYCIELI
Przy zgłaszaniu szkody osobowej ubezpieczycielowi zwykle poszkodowani ograniczają się do opisania swoich obrażeń, wskazania poniesionych kosztów leczenia i sformułowania roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lecz bez wskazania jego wysokości. W takim przypadku ubezpieczyciele stosują nieprawidłową metodę ustalania należnego zadośćuczynienia poprzez uprzednie określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu a następnie przemnażając tę wartość o określoną kwotę pieniężną np. 5% uszczerbku na zdrowiu x 1000 zł = 5000 zł zadośćuczynienia. Taka metoda – choć zdaję się najprostsza – jest nieprawidłowa z punktu widzenia zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i utrwalonego w tej mierze orzecznictwa sądowego. Zadośćuczynienie ustalone w powyższy sposób na ogół nie rekompensuje w sposób całkowity poniesionej szkody niemajątkowej jakim jest ból i cierpienie fizyczne i psychiczne poszkodowanych. Dla prawidłowego ustalenia wysokości zadośćuczynienia przez ubezpieczycieli winny być stosowane te same zasady jakie stosują sądy w postępowaniach cywilnych. 
Podstawę dochodzenia zadośćuczynienia stanowi przepis art. 445 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego powinien brać pod uwagę wszelkie okoliczności, które miały wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej, a którymi są m.in.:
1. czas trwania i stopień cierpień fizycznych i psychicznych;
2. trwałość skutków wypadku;
3. wiek poszkodowanego;
4. prognozy na przyszłość dotyczące stanu zdrowia osoby poszkodowanej;
5. wpływ na możliwość prowadzenia normalnego życia;
6. wysokość stopy życiowej społeczeństwa.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.