Ekspert radzi cz. 2

CO ZROBIĆ GDY JEST SIĘ POSZKODOWANYM W KOLIZJI DROGOWEJ?

W pierwszej kolejności, w razie swoich możliwości należy udzielić pierwszej pomocy innym, ciężej poszkodowanym, a następnie jeśli to konieczne wezwać pogotowie ratunkowe i policję. Jeśli natomiast nie odnieśliśmy na tyle groźnych obrażeń, by konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego należy jak najlepiej udokumentować zdarzenie. W tym celu musimy uzyskać oświadczenie, iż przyznaje się do spowodowania kolizji z krótkim opisem jej przebiegu. Oświadczenie takie winno zawierać dane osoby będącej sprawcą wypadku tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, ew. numer kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC. Przydatne może okazać się wykonanie kilku zdjęć, obrazujących uszkodzenia naszego pojazdu. Następnie należy przechowywać wszelkie  faktury, rachunki, paragony i inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych ze szkodą np. za zakup leków, konsultacji medycznych, rehabilitacji itp. Szczegółowe informację można znaleźć w zakładce "w razie wypaku"

Tak udokumentowana szkoda ułatwi uzyskanie pełnego odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy.

 

CZY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ OD UBEZPIECZYCIELA ODSZKODOWANIA TYTUŁEM ZWROTU KOSZTÓW ZA PORADY PRAWNE I EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY Z POLISY OC SPRAWCY?

Zagadnienie to budziło przez wiele lat wiele wątpliwości i rozbieżności w decyzjach wydawanych przez Ubezpieczycieli. Obecnie, zgodnie ze stosowaną praktyką orzeczniczą sądów, coraz częściej koszty pomocy prawnej lub ekspertyz rzeczoznawców podlegają pełnej rekompensacie. Zgodnie z obowiązującym prawem zwrotowi podlegają wszelkie koszty i wydatki pozostające w tzw. normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym powstanie uszczerbku majątkowego. Sędziowie w wyrokach wskazują, że poszkodowani nie posiadający wiedzy specjalistycznej częstokroć zmuszeni są zasięgnąć porady prawnika lub skorzystać z fachowej wyceny wyrządzonej szkody by móc skutecznie wystąpić z roszczeniem do Ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę postępowania sądowego. Z tego względu uznaje się, że takie koszty były uzasadnione i pozostające w związku przyczynowym ze szkodą. Obecnie oczywistym jest, że sami nie musimy wiedzieć jakie mamy uprawnienia, gdy jesteśmy ofiarą wypadku, w tym celu idziemy do adwokata po poradę, za którą musimy zapłacić. Koszt ten – jeśli nie jest nadmiernie wygórowany – Ubezpieczyciel winien nam zwrócić. Podobnie, gdy nie zgadzamy się z wyceną szkody np. kosztów naprawy albo ustaleniem wartości pojazdu dokonanej w toku likwidacji szkody możemy się udać do prywatnego rzeczoznawcy, który sporządzi własne wyliczenia. Za taką usługę otrzymamy rachunek do uregulowania, który następnie winien nam być zrefundowany przez Ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że nie każdy koszt będzie podlegał refundacji. Jeśli sąd uzna, że poniesione koszty są rażąco zawyżone przyzna nam zwrot jedynie części porównując te koszty do najczęściej stosowanych na rynku. Za usługi prawne na ogół stosowane są tzw. widełki wynikające z rozporządzenia dotyczącego wysokości kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawach prowadzonych z urzędu, zaś jeśli chodzi o usługi rzeczoznawców to najlepiej jest porównać kilka ofert zamieszczonych w Internecie lub w prasie i wybrać tę, która nie jest podejrzanie droga. 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.