Ekspert radzi cz. 3

PROBLEMATYKA REKOMPENSATY KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z KONIECZNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z POJAZDÓW ZASTĘPCZYCH W PRZYPADKU LIKWIDACJ SZKODY Z POLISY OC SPRAWCY.

Bardzo często w wyniku kolizji nasz samochód jest unieruchomiony na wiele dni lub nawet tygodni. W tym czasie pozbawieni jesteśmy możliwości korzystania z niego w takim zakresie jak czyniliśmy to wcześniej, w związku z tym możemy skorzystać z wynajmu pojazdu zastępczego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zwrotowi podlegają ekonomicznie uzasadnione i faktycznie poniesione koszty najmu pojazdu, jeśli poszkodowany nie miał możliwości w inny sposób zastąpić uszkodzonego samochodu. Chodzi o to, że jeśli mamy inny pojazd, z którego możemy skorzystać to nie powinniśmy odpłatnie wynajmować samochodu. Ekonomicznie uzasadnione koszty to takie, które wynikają w szczególności z możliwości korzystania z innych form transportu aniżeli prywatny. Jeśli np. przed kolizją ze swojego samochodu korzystaliśmy jedynie sporadycznie, przez kilka godzin w tygodniu to raczej nie uzasadnione jest korzystania z pojazdu zastępczego w pełnym dobowym wymiarze przez cały czas pozostawania naszego pojazdu w warsztacie. Ale jeśli korzystaliśmy z pojazdu w sposób regularny, był nam niezbędny dla realizowania codziennych potrzeb, to jak najbardziej przysługuje nam prawo wynajęcia pojazdu zastępczego. Sąd Najwyższy orzekł, że zwrotowi podlegają koszty faktycznie poniesione, według mojej opinii chodzi tu nie tylko o te koszty, które już zapłaciliśmy z własnej kieszeni lecz także te do których zapłaty jesteśmy zobowiązani zgodnie z wystawionym rachunkiem lub fakturą. Według mnie Sąd Najwyższy w ten sposób określił podstawy zwrotu kosztów by jasno wykluczyć możliwość żądania zwrotu kosztów hipotetycznych czyli gdy w rzeczywistości nie wynajęliśmy pojazdu zastępczego a domagamy się zwrotu kosztów z tego względu, że mieliśmy samo prawo do wynajmu. Sąd stwierdził bowiem, że rekompensacie podlega wyłącznie szkoda majątkowa czyli konkretny uszczerbek pieniężny. 

 

CZY PO OTRZYMANIU ODSZKODOWANIA NALEŻY ODPROWADZIĆ PODATEK DO URZĘDU SKARBOWEGO ?

Co do zasady otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, renty przyznane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych  są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są jednak przypadki ściśle wskazane w ustawie, gdzie otrzymane odszkodowanie będzie jednak podlegało opodatkowaniu. Głównie, ale nie tylko dotyczy to odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy pamiętać, iż kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są zwolnione z podatku dochodowego i należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy. Podobnie, nie są zwolnione z podatku dochodowego odszkodowania dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono tzw. utracone dochody.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.