Przykłady prowadzonych spraw

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY LEKARSKIE

Nie zawsze musimy iść do sądu w sprawach tzw. medycznych czasem może okazać się korzystniejsze, a na pewno szybsze, skorzystanie z Komisyjnego orzekania o "błędach medycznych". Nasza Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w skutek błędów lekarskich. Załączamy link do obszernego artykułu na ten temat:  https://dobrebadanie.pl/pro/dokumenty/news/article/7162-pozasadowa-mozliwosc-dochodzenia-roszczen-wojewodzkie-komisje-ds-orzekania-o-zdarzeniach-me.html?tx_ttnews%5BsViewPointer%5D=1&cHash=5becbd57ae30547b216532b6108955dd

ODSZKODOWANIE Z OC DOPIERO PRZED SĄDEM

Postępowanie niektórych ubezpieczycieli potrafi naprawdę zadziwić. Klient zlecił nam do poprowadzenia sprawę zaniżonego odszkodowania z polisy OC sprawcy kolizji drogowej. Od początku ubezpieczyciel przyjął swą odpowiedzialność odszkodowawczą co do zasady lecz odmówił refundacji pełnych kosztów przeprowadzonej naprawy, pomimo że przedstawiono fakturę z warsztatu. Ubezpieczyciel ustalił wysokość odszkodowania wyłącznie w oparciu o własną wycenę hipotetycznych kosztów koniecznej naprawy, zaś koszty wykazane w fakturze uznał za zawyżone. Pomimo wielu pism, korespondencji mailowej i składanych odwołań ubezpieczyciel wciąż stał przy swoim. Wraz z Klientem podjęliśmy decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Nasz prawnik sporządził i wniósł pozew, zgłosił wszelkie dowody na potwierdzenie zasadności roszczenia, pełnomocnik ubezpieczyciela złożył odpowiedź na pozew, w której potwierdził w całości stanowisko ubezpieczyciela. Wszystko wskazywało na to, że czeka nas wielomiesięczny proces, sporządzanie opinii przez biegłych sądowych, słuchanie świadków i przeprowadzanie innych dowodów, krótko mówiąc „szarpanina sądowa”, aż tu nagle niespodzianka. Na pierwszym terminie rozprawy pełnomocnik pozwanego ubezpieczyciela zaproponował zawarcie ugody sądowej. Uzgodniliśmy, że odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości wynikającej z faktury za naprawę, zaś nasze ustępstwo dotyczyło wyłącznie rezygnacji z odsetek za zwłokę.

Opisana sytuacja wskazuje, że postępowanie części ubezpieczycieli zmierza do odmawiania w jak największej ilości szkód wypłaty pełnego odszkodowania z tym założeniem, że tylko garstka poszkodowanych zdecyduje się na pozew sądowy. Takie działanie wynika niewątpliwie z powszechnie funkcjonującej w naszym społeczeństwie opinii, że trudno jest wygrać z ubezpieczycielem oraz że sądy działają nieudolnie i przewlekle, co bardzo zniechęca do podejmowania kroków sądowych. Rozstrzygnięcie opisanej sprawy wskazuje, że nie warto „bać” się sądu, przeciwnie to ubezpieczyciele winni obawiać się niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć, gdy działają na niekorzyść poszkodowanych.       

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ POWSTAŁĄ Z WINY WŁAŚCICIELA HOTELU

Zgłosił się do nas Klient, który doznał urazu kolana podczas przyjęcia weselnego w podwarszawskim hotelu. Przyczyną kontuzji był niebezpieczny upadek, na skutek potknięcia się o nierówność w podłodze. Podjęliśmy działania w celu uzyskania odszkodowania od właściciela hotelu, który następnie wskazał nam swego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Udało się w drodze polubownej uzyskać zwrot wszystkich kosztów leczenia, jakie poniósł nasz Klient, zwrot utraconych zarobków za okres pozostawania bez pracy, zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych oraz odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Łącznie Klient otrzymał ok. 10.000 zł, co było dla niego satysfakcjonujące.

Na przykładzie tej sprawy chcielibyśmy wskazać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje nie tylko, gdy jesteśmy ofiarami wypadku komunikacyjnego, ale także gdy szkoda powstała w innych okolicznościach z winy podmiotu, odpowiedzialnego za zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z pomieszczeń należącej do niego nieruchomości. Udało nam się wykazać, że brak właściwego zabezpieczenia ubytku podłogi skutkował odpowiedzialnością odszkodowawczą hotelu na zasadzie winy, gdyż jako organizator imprezy zobowiązany był dołożyć należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa jej uczestnikom.     

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich miał podobny przypadek zgłoś się do nas, na pewno spróbujemy pomóc.

ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA NASTĘPST NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO ŚMIERCI

Większość ubezpieczycieli podejmuje szereg kroków by odmówić wypłaty odszkodowania. W sprawie, którą się zajmowaliśmy ubezpieczyciel powoływał się na treść postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, z których wynikało, że odpowiedzialność odszkodowawcza za śmierć ubezpieczonego powstaje wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Wydając decyzję odmowną powołano się na wpis w karcie zgonu, w której lekarze jako przyczynę zgonu wskazali zatrzymanie krążenia. Taka przyczyna nie była wymieniona w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  z tego względu odmówiono wypłaty. Nasza Klientka – spadkobierczyni zmarłej – szukała pomocy u Rzecznika Praw Ubezpieczonych, który podzielił stanowisko ubezpieczyciela i uznał, że skoro z karty zgonu wynika inna przyczyna śmierci aniżeli przewidziana w OWU, to rzeczywiście odszkodowanie się nie należy. Klientka zgłosiła się do nas z prośbą o konsultacje w sprawie. Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziliśmy, że zasadne jest wystąpienie do ubezpieczyciela z odwołaniem od decyzji odmownej. Na skutek naszej interwencji przyznano odszkodowanie i wypłacono całą sumę ubezpieczenia w wysokości 50.000 zł. Wykazaliśmy, że prezentowane stanowisko przez ubezpieczyciela było nieprawidłowe i prowadzące do wniosku, że w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, objętych ryzykiem śmierci, by móc oczekiwać przyznania odszkodowania  należałoby zawsze przeprowadzać sekcję zwłok, by dokładnie wskazać przyczynę zgonu, gdyż samo stwierdzenie zatrzymania krążenia to za mało.

Ta sprawa jest przykładem tego, że nie można się poddawać w walce o odszkodowanie nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się przesądzone. Jeśli spotkał Cię podobny przypadek, skontaktuj się z nami, przeanalizujemy dokumenty i spróbujemy pomóc.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.