Uszkodzenia ciała

W razie powstania szkody na osobie tj. uszkodzenia ciała lub innego rozstroju zdrowia należne jest odszkodowanie, które obejmuje:

  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu leków,

  • zwrot kosztów opieki osób trzecich, również sprawowanej przez najbliższych,

  • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych (bilet komunikacyjny, rachunek za taksówkę),

  • rentę,

  • koszty przygotowania do innego zawodu,

  • zadośćuczynienie za krzywdę,

  • stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej wskutek wypadku.

CO ZROBIĆ GDY JEST SIĘ POSZKODOWANYM W KOLIZJI DROGOWEJ?

W pierwszej kolejności, w razie swoich możliwości należy udzielić pierwszej pomocy innym, ciężej poszkodowanym, a następnie jeśli to konieczne wezwać pogotowie ratunkowe i policję. Jeśli natomiast nie odnieśliśmy na tyle groźnych obrażeń, by konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego należy jak najlepiej udokumentować zdarzenie. W tym celu musimy uzyskać oświadczenie, iż przyznaje się do spowodowania kolizji z krótkim opisem jej przebiegu (ale lepiej jest jednak wezwać na miejsce policję). Oświadczenie takie winno zawierać dane osoby będącej sprawcą wypadku tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, ew. numer kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC. Następnie należy przechowywać wszelkie  faktury, rachunki, paragony i inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych ze szkodą np. za zakup leków, konsultacji medycznych, rehabilitacji, wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, z pogotowia, od policji, zdjęcia rtg, rachunki za taksówkę (dojazd do lekarza lub na rehabilitację) w przypadku śmierci osoby bliskiej zbieraj wszelkie rachunki za ceremonię pogrzebową, staraj się również udokumentować fotograficznie obrażenia ciała jakich doznałeś.

Tak udokumentowana szkoda ułatwi uzyskanie pełnego odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.